MR

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).

De leden 

Onze MR bestaat uit 2 ouders: Aysegul Demirci, Seher Kurtbasen 2 personeelsleden  (voorzitter) en juf Seda en Marit. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad (art. 3 lid 9 en lid 10 Wms). Als u in de MR van de school van uw kind wilt, dan moet u zich verkiesbaar stellen. In het medezeggenschapsreglement van de school hoort te staan hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de directeur.

Adviesrecht

(art. 11 Wms). U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Initiatiefrecht

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of standpunt te bespreken.

Het instemmingsrecht

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht (art. 10 Wms). Voorbeelden van zaken waarbij
 de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een schoolbestuur houdt meestal meerdere scholen in stand. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Op grond van de Wms is het verplicht een GMR in te stellen. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De GMR heeft een duidelijk omschreven takenpakket. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR. Daarbij moet het wel gaan om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen van het bevoegd gezag (art. 16 lid 1 Wms). De GMR heeft daarnaast een aantal aanvullende bevoegdheden (art. 16 lid 2 Wms).

In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door mevrouw F. Tanriverdi en juf Seda.

Voor vragen en informatie kunt u terecht via het telefoonnummer van school: 0412-691932