Samenwerking

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)

Als school proberen we alle leerlingen de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. Hierbij proberen wij de onderwijsbehoefte van de leerlingen in acht te nemen. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig dit kan voor een korte of langere periode zijn met weinig of veel hulp. Bijvoorbeeld als sprake is van dyslexie, gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden.

Passend onderwijs is de naam voor deze extra ondersteuning die georganiseerd wordt. Passend onderwijs wordt aangeboden door de samenwerking met ander scholen en besturen samen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Het Schoolbestuur, leerkrachten, interne zorg, andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband zijn hierbij betrokken en zetten hun eigen expertise in.Voor meer informatie zie site swvvo3006.nl

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de SWV PO 30 06.

In het ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2024 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. Voor meer informatie zie site  www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl

Ouders

Samenwerken met ouders is onmisbaar in het onderwijs. Wij zijn dan ook zeer blij met
alle ouders die samenwerken met de school door bijvoorbeeld deel te nemen als
overblijfouder of vrijwilliger.

Peuterwerk Avem Kinderopvang

Wanneer kinderen in groep 1 instromen merken wij dat steeds meer kinderen een peuterwerklocatie hebben bezocht. Kinderen herkennen makkelijker activiteiten als luisteren in de kring, taal- en rekenspelletjes, maar ook samen spelen en delen.
De leerkrachten van groep 1-2 werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers van peuterwerk Meteoor. 
Zo proberen zij de thema’s van de methode Piramide zoveel mogelijk op eenzelfde moment aan te bieden en gebruiken zij beiden de observatielijsten van KIJK!.
Er is altijd de mogelijkheid om een warme overdracht te hebben over de kinderen, mede omdat de peuterspeelzaal Peuterwerk Meteoor en IBS Mozaïek dicht bij elkaar zijn gesitueerd.
Ook is er overleg over o.a de identiteit van Mozaïek. De pedagogische medewerkers worden uitgenodigd voor thema avonden.
Binnen Oss zijn er meerdere peuterwerklocatie. Ook met hen is er overleg wanneer ouders hun kind bij ons aanmelden om zo de overgang van voor- naar vroegschool zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ook zij maken gebruik van de methode Piramide en de observatielijsten van KIJK!.

AVEM kinderopvang

Ben je op zoek naar een fijne en vertrouwde plek voor de opvang van je kind?

Wij werken samen met AVEM Kinderopvang. BSO Meteoor is gevestigd in het naastgelegen gebouw van de Mozaïek: bij basisschool het Kleurenbos.. Hier kun je gebruik maken van voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Aanvullend kun je bij AVEM Kinderopvang ook gebruik maken van opvang in vakanties en op studiedagen.

Met een enthousiast team van pedagogisch medewerkers biedt AVEM Kinderopvang verschillende activiteiten buiten schooltijd, met voldoende ruimte voor je kind om vrij te spelen.
In schoolvakanties wordt er dagelijks een sprankelend en veelzijdig activiteitenprogramma georganiseerd binnen en buiten de BSO.

Weet je dat je bij AVEM Kinderopvang ook terecht kunt voor dagopvang en peuterwerk? Met een breed aanbod bieden zij 52 weken per jaar professionele kinderopvang in gemeenten Oss en Maashorst, voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of zou je graag eens kennismaken op BSO Aventurijn? Neem gerust contact op met Planning & Plaatsing 0412 40 50 31. Voor meer informatie kun je terecht op de website van AVEM Kinderopvang www.avem-kinderopvang.nl. Tevens vind je hier het digitale inschrijfformulier.

Krinkelhof

De Krinkelhof is in 1992 aangelegd op initiatief van ouders en team van de Mgr. Bekkersschool en IOBK-school ’t Terpje. Deze scholen zijn intussen niet meer gehuisvest op deze plek. Na vier grote verbouwingen in de afgelopen ruim 15 jaar worden de gebouwen nu "bewoond" door de islamitische basisschool Mozaïek, Ontmoetingscentrum Meteoor, Vrije school 't Kleurenbos en AVEM Kinderopvang, of BSO en peuterwerk van AVEM Kinderopvang of BSO en peuterwerk van AVEM Kinderopvang.

Bij de aanleg van de Krinkelhof was het uitgangspunt dat het gebied volledig open staat voor iedereen. Er staan dan ook geen hekken omheen. Iedereen kan de hele dag gebruik maken van alle buitenvoorzieningen.

In de Krinkelhof bevinden zich:

  • een speelterrein voor peuters en kleuters aan de Aartshertog Albrechtstraat,
  • een speelterrein voor kinderen van 6 tot 12 jaar aan de Oude Litherweg,
  • een voetbal- en basketbalterrein aan de J.van Oss-straat,
  • een jongerenontmoetingsplek (’t Rode Hoedje)
  • een bomenpark met rozenlaantje en banken
  • fietsenstallingen
  • zithoeken
  • en groen rondom alle gebouwen.

Beheerscommissie Krinkelhof is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het groen (inclusief de bermen), de speelvoorzieningen, straatmeubilair, enz. Deze commissie bestaat uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van de basisscholen en het ontmoetingscentrum. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een betaalde medewerker, met ondersteuning van vrijwilligers.

Vindt u het ook leuk om af en toe in de tuin mee te werken of te helpen met andere klusjes? U bent van harte welkom! Meedenken over activiteiten kan ook!

Beheerscommissie Krinkelhof:

Emmanuel, Etty, Noël, Ismigül, Janny, Wim, Yusuf en Hennie.
Van bovengenoemde personen is meester Emmanuel een personeelslid van onze school.

PABO

Als school willen we aankomende (islamitische) leerkrachten mee opleiden. Dat doen we door studenten bij ons een stageplaats aan te bieden. Zo krijgt het basisonderwijs op islamitische grondslag meer bekendheid bij toekomstige (islamitische) leerkrachten. Bovendien brengen deze studenten de nieuwste ontwikkelingen mee binnen onze school. Dat is voor onze eigen ontwikkeling erg belangrijk. Onze ervaringen tot nu toe zijn erg positief en we hopen dit schooljaar opnieuw veel studenten te mogen begeleiden.

ROC

Steeds vaker krijgen wij het verzoek van studenten van het ROC of zij bij ons een stageplaats kunnen invullen. Per aanvraag bekijken we of we zo’n stageplaats kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplaatsen ‘administratief medewerker’, ‘ICT’ en `Helpende welzijn`.
Als wij een passende stageplaats kunnen bieden, die ook ten goede komt aan de school, dan zullen wij deze studenten graag toelaten.

GGD

Een goede gezondheid vindt iedereen belangrijk. Gezond zijn is niet alleen ' niet ziek zijn ' maar ook 'je goed voelen' : zowel geestelijk als lichamelijk. De GGD heeft een belangrijk taak in het bevorderen van de gezondheid van de bevolking. De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de GGD.

Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsassistenten, logopedisten, een tandheelkundig preventief medewerker (of mondhygiëniste) en een GVO functionaris (of voorlichtingsdeskundige). Samen houden ze de gezondheid van uw kind gedurende de basisschoolperiode in de gaten.

Van de onderzoeken die uw kind tijdens de basisschoolperiode krijgt, worden de gegevens vastgelegd in een dossier. De onderzoeken kunnen leiden tot een gericht advies, een vervolgafspraak of tot een verwijzing naar huisarts of specialist.

Politie

De school heeft contact met de wijkagent. Dat betekent dat hij/zij af en toe de school binnenloopt en met de directie de veiligheid in en om de school bespreekt.

Moskee

De school hecht veel waarde aan contact met de moskeeën uit de regio.

Buurt

Goede contacten met de buurt vinden we erg belangrijk. De buurtbewoners worden bij bepaalde ‘open activiteiten’ uitgenodigd.