Samenwerking

Ouders

Samenwerken met ouders is onmisbaar in het onderwijs. Wij zijn dan ook zeer blij met
alle ouders die samenwerken met de school door bijvoorbeeld deel te nemen als
overblijfouder of vrijwilliger.

Peuterspeelzaal

Wanneer kinderen in groep 1 instromen merken wij dat steeds meer kinderen een peuterspeelzaal hebben bezocht. Kinderen herkennen makkelijker activiteiten als luisteren in de kring, taal- en rekenspelletjes, maar ook samen spelen en delen.
Al een paar jaartjes werken de peuterleidsters van de peuterspeelzaal “De Maneschijn” uit Oss en de groep 1-2 leerkrachten van IBS Mozaïek nauw samen. Zo proberen zij de thema’s van de methode Piramide zoveel mogelijk op eenzelfde moment aan te bieden en gebruiken zij beiden de observatielijsten van KIJK.
Er is altijd de mogelijkheid om een warme overdracht te hebben over de kinderen, mede omdat de peuterspeelzaal “De Maneschijn” en IBS Mozaïek dicht bij elkaar zijn gesitueerd.
Ook is er overleg over o.a de identiteit van Mozaïek. De leidsters worden uitgenodigd voor thema avonden.
Binnen Oss zijn er meerdere peuterspeelzalen. Ook met hen is er overleg wanneer ouders hun kind bij ons aanmelden om zo de overgang van voor- naar vroegschool zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ook zij maken gebruik van de methode Piramide en de observatielijsten van KIJK.

Krinkelhof

De Krinkelhof is in 1992 aangelegd op initiatief van ouders en team van de Mgr. Bekkersschool en IOBK-school ’t Terpje. Deze scholen zijn intussen niet meer gehuisvest op deze plek. Na vier grote verbouwingen in de afgelopen ruim 15 jaar worden de gebouwen nu "bewoond" door de islamitische basisschool Mozaïek, Ontmoetingscentrum Meteoor, Vrije school 't Kleurenbos en een peuterspeelzaal.

Bij de aanleg van de Krinkelhof was het uitgangspunt dat het gebied volledig open staat voor iedereen. Er staan dan ook geen hekken omheen. Iedereen kan de hele dag gebruik maken van alle buitenvoorzieningen.

In de Krinkelhof bevinden zich:

. een speelterrein voor kleuters aan de Aartshertog Albrechtstraat,
. een speelterrein voor kinderen van 6 tot 12 jaar aan de Oude Litherweg,
. een voetbal- en basketbalterrein aan de J.van Oss-straat,
. een jongerenontmoetingsplek (’t Rode Hoedje)
. een bomenpark met rozenlaantje en banken
. fietsenstallingen
. zithoeken
. en groen rondom alle gebouwen.

Beheerscommissie Krinkelhof is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het groen (inclusief de bermen), de speelvoorzieningen, straatmeubilair, enz. Deze commissie bestaat uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van de basisscholen en het ontmoetingscentrum. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een betaalde medewerker, met ondersteuning van vrijwilligers.

Vindt u het ook leuk om af en toe in de tuin mee te werken of te helpen met andere klusjes? U bent van harte welkom! Meedenken over activiteiten kan ook!


Beheerscommissie Krinkelhof:

Emmanuel, Etty, Noël, Ismigül, Janny, Wim, Yusuf en Hennie.
Van bovengenoemde personen is meester Emmanuel een personeelslid van onze school.

PABO

Als school willen we aankomende (islamitische) leerkrachten mee opleiden. Dat doen we door studenten bij ons een stageplaats aan te bieden. Zo krijgt het basisonderwijs op islamitische grondslag meer bekendheid bij toekomstige (islamitische) leerkrachten. Bovendien brengen deze studenten de nieuwste ontwikkelingen mee binnen onze school. Dat is voor onze eigen ontwikkeling erg belangrijk. Onze ervaringen tot nu toe zijn erg positief en we hopen dit schooljaar opnieuw veel studenten te mogen begeleiden.

ROC

Steeds vaker krijgen wij het verzoek van studenten van het ROC of zij bij ons een stageplaats kunnen invullen. Per aanvraag bekijken we of we zo’n stageplaats kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplaatsen ‘administratief medewerker’, ‘ICT’ en `Helpende welzijn`.
Als wij een passende stageplaats kunnen bieden, die ook ten goede komt aan de school, dan zullen wij deze studenten graag toelaten.

SBD

De schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt ons op allerlei gebieden die met het onderwijs te maken hebben, begeleiding bij onderwijskundige ontwikkelingen, opstellen van hulpprogramma's voor kinderen en bij het toetsen van leerlingen.

Schoolmaatschappelijk werk

Eén keer per maand overlegt de school maatschappelijk werkster met de Interne begeleider en de directie. Hieruit kan een actie richting ouders voortvloeien.

GGD

Een goede gezondheid vindt iedereen belangrijk. Gezond zijn is niet alleen ' niet ziek zijn ' maar ook 'je goed voelen' : zowel geestelijk als lichamelijk. De GGD heeft een belangrijk taak in het bevorderen van de gezondheid van de bevolking. De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de GGD.

Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsassistenten, logopedisten, een tandheelkundig preventief medewerker (of mondhygiëniste) en een GVO functionaris (of voorlichtingsdeskundige). Samen houden ze de gezondheid van uw kind gedurende de basisschoolperiode in de gaten.

Van de onderzoeken die uw kind tijdens de basisschoolperiode krijgt, worden de gegevens vastgelegd in een dossier. De onderzoeken kunnen leiden tot een gericht advies, een vervolgafspraak of tot een verwijzing naar huisarts of specialist.

Politie

De school heeft contact met de wijkagent. Dat betekent dat hij/zij af en toe de school binnenloopt en met de directie de veiligheid in en om de school bespreekt.

Moskee

De school hecht veel waarde aan contact met de moskeeën uit de regio.

Buurt

Goede contacten met de buurt vinden we erg belangrijk. De buurtbewoners worden bij bepaalde ‘open activiteiten’ uitgenodigd.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl