Aannamebeleid

  1. Leerlingen kunnen alleen worden aangemeld door middel van een inschrijvingsformulier dat door de school verstrekt wordt.
  2. Wanneer een leerling aangemeld wordt, kan de directie besluiten de leerling te testen alvorens de leerling daadwerkelijk ingeschreven kan worden op de school. Het is ter beoordeling van de directie en intern begeleiders welke tests afgenomen worden. Vanzelfsprekend krijgen de ouders/verzorgers inzage in de resultaten.
  3. Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling toegelaten kan worden. Deze beslissing wordt genomen door de directie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Een evenwichtige zorgverdeling over de groepen.
  • Een evenwichtige balans in groepsgrootte.
  • Een evenwichtige balans tussen zorg- en niet-zorgkinderen, waarbij de aspecten sociaal-emotionele gesteldheid, taal en cognitieve achterstanden de beoordelingscriteria vormen.
  • De realisatie van het kwalitatief goed onderwijs zoals beschreven in het schoolwerkplan.
  • De groepsleerkracht kan op normale wijze zijn/haar taak vervullen, zoals in de taakkarakteristiek leerkracht basisonderwijs wordt aangegeven.
  • De eventuele testgegevens van het kind.
  • Het eventueel aanwezige onderwijskundig rapport van de leerling, wanneer deze de school al eerder bezocht heeft.