Een dag op Mozaïek

De schooltijden:

Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
Woensdag: 8.30-14.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.15 uur
Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij


Onderwijs

Taal en lezen

Taal vormt de basis van het leren en daarom zijn dagelijks alle groepen intensief met dit vakgebied bezig. In de groepen 1 en 2 wordt rondom de afwisselende thema's met taalaspecten gewerkt door middel van bijvoorbeeld klassen-, kring- en leergesprekken, vertellen, voorlezen, taalspelletjes, poppenkast, luisteren, vragen beantwoorden, woordenschatoefeningen, auditieve oefeningen en begrippen. Het leren van de Nederlandse klanken door het geven van gericht klankonderwijs is een vast onderdeel van het programma in deze groepen. Er wordt op een gevarieerde wijze, met behulp van de Piramide methode
en de methode fonemisch bewustzijn, gewerkt en gespeeld met de taal, zodat alle voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen starten met het (aanvankelijk) leesonderwijs bij de kinderen aan bod komen. De uitbreiding van de woordenschat in het Nederlands neemt hierin een bijzondere plaats in.

In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Doordat elk kind verschillend is, wordt aangesloten bij het niveau van de leerlingen. Aan het eind van groep 3 moet een vastgesteld niveau door de kinderen gehaald worden. In deze groep
wordt gebruikt gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode zoomt
in de eerste kernen in op het aanleren van letters en het lezen van korte woordjes.
Na de wintervakantie kennen de leerlingen (bijna) alle letters en kunnen ze langere
woorden lezen. Vanaf dit punt krijgt het onderwerp verhaalbegrip, beter bekend als
begrijpend lezen, een plek in het onderwijs. Woordenschat en spelling zit door de
gehele methode verweven.
Ook in deze groep krijgt de uitbreiding van de woordenschat in het Nederlands extra aandacht. Het huiswerkprogramma dat hierop aansluit heet Overstap en wordt
ook gebruikt op onze school

Vanaf groep 4 is het taalonderwijs gericht op de verdere ontwikkeling van de woordenschat, spelling, het technisch lezen, luisteren en spreken. De leerlingen die het vereiste niveau voor technisch lezen hebben gehaald, mogen beginnen met het begrijpend lezen. Het is belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat ze lezen, oefenen in het zelf beter vertellen en luisteren naar anderen. Er is in groep 4 t/m 8 veel tijd ingeruimd voor woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Je moet namelijk het Nederlands goed beheersen, wil je de andere vakken ook goed kunnen leren. In deze groepen maken we hiervoor gebruik van de methode
Taal Actief. Daarnaast werken wij wekelijks met Nieuwsbegrip.

De school heeft een taalcoördinator, die de leerkrachten ondersteuning biedt bij de invoering van het NT2-onderwijs en het taal/leesonderwijs.
Bij ons op school is dat juf Marieke.

Rekenen

Op basisschool Mozaiek werken we sinds 2014-2015 met de methode de Wereld in getallen.
De methode gaat uit van de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen
en automatiseren. De wereld in getallen bevat meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveaus.

Kerndoelen, cito toetsen en leerlijnen:
De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en de TAL tussendoelen.
De methode sluit ook aan op de cito toetsen en de doorlopende leerlijnen uit het rapport Meijerink.

Vaste weekopbouw: elk rekenonderwerp een vaste dag
De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk onderwerp wordt op een vaste dag in de
week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is elke derde les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en geldrekenen.

Instructieles: altijd één doel
Elke les heeft steeds dezelfde opbouw. Zo start de les standaard met een automatiseringsoefening.
Bij de instructie staat altijd 1 doel centraal. Dit bevordert de begripsvorming.

Weektaak voor zelfstandig werken:
Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan
bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer. De weektaak bestaat uit 3 niveaus. De niveaus zijn:
minimum, basis en plus. De kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau.

Uitdaging op elk niveau:
Voor rekenzwakke kinderen: bijwerkboek
Na elke klassikale instructie krijgen rekenzwakke kinderen verlengde instructie in het bijwerkboek.
Zij krijgen één oplossingsstrategie.
Voor rekensterke kinderen: Pluswerkboek
Voor rekensterke kinderen is er het pluswerkboek. Daarin werken ze als ze klaar zijn met
het plusniveau in de weektaak. De opgaven zijn verdiepend en lopen niet vooruit op de komende
lesstof.

De school heeft een rekencoördinator, die de leerkrachten ondersteuning kan bieden.
Bij ons op school is dat juf Lieke.

Wereldoriëntatie

Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan wij werken met de methode 'Wijzer'.
Deze methode besteed aandacht aan vakken zoals natuur, aardrijkskunde
en geschiedenis.
De methode is ontworpen voor de groepen 3 t/m 8, maar ook in groep 1 en 2
krijgt wereldoriëntatie de aandacht.
Denk hierbij aan activiteiten rondom de seizoenen en thema's zoals
de kinderboerderij.
Wij vinden het van belang dat kinderen leren om respectvol om te gaan
met de wereld.


Engels

Engels wordt gegeven in alle groepen.
In groep 1 tot en met 4 wordt de Engelse taal spelenderwijs aangeboden.
In de hogere groepen leren de kinderen over zaken die aansluiten bij
hun belevingswereld. Tevens wordt de kennis van de taal getoetst.

Expressie activiteiten, cultuureducatie en bewegingsonderwijs

Onder expressieactiviteiten vallen de vakgebieden: tekenen, handvaardigheid en muziek.
Bij muziek wordt geen gebruik gemaakt van melodische instrumenten, omdat dit niet past binnen de Islam. Wel worden ritmische instrumenten gebruikt. Er worden gepaste liedjes gezongen.
Tekenen en handvaardigheid worden bij voorkeur in de middaguren gegeven..

Gymles/bewegingsonderwijs

Alle kinderen krijgen tweemaal per week gymles / bewegingsonderwijs of eenmaal een extra lang lesuur.

Vanaf groep 6 wordt er gescheiden gegymd.

Godsdienstonderwijs (Islam)

Het doel van het godsdienstonderwijs op onze school is dat de leerlingen vertrouwd raken met de verhalen uit de Koran en de Soenna , waarin Allah zich openbaart aan mensen. Wij proberen de kinderen bij te brengen hoe ze er, naar het voorbeeld van Mohammed (v.z.m.h.) in de praktijk mee om kunnen gaan. In de onderbouw krijgen de kinderen 1x per week godsdienstonderwijs, vanaf groep 4 krijgen de kinderen 2x per week godsdienstonderwijs. Dit wordt gegeven door de speciaal daarvoor aangestelde godsdienstleerkrachten. Bij ons op school is dat
de heer Ahmed Budak.

In groep 1 en 2 wordt een start gemaakt met het leren van verhalen, korte soera’s en het dagelijks gebed. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze leren over de islamitische leefwijze en gedragsleer, gebedszaken, geloofsleer en de levensloop van de profeet.

Het is de bedoeling dat de leerlingen leren hoe ze als moslim zouden moeten denken en hoe ze de wereld om ons heen zien. Ze moeten leren handelen volgens de islamitische waarden en normen. In nauwe afstemming met de andere scholen van de stichting SIMON wordt inhoud aan het godsdienstonderwijs gegeven. Dit geldt ook zo voor het identiteitsbeleid.

Gebed

Iedere dag wordt er in elke groep in de ochtend tijd gemaakt voor een gezamenlijk ochtendgebed.
Er wordt door de groepen in de bovenbouw ook dagelijks gebeden om 14.15 uur in de gebedsruimte.
In de wintertijd vindt dit plaats om 13.00 uur.
Er is altijd iemand aanwezig die het gebed leidt en de leerkrachten houden toezicht.


Leerlingenraad

Ook hechten wij waarden aan de mening van de leerlingen, daarom is er een leerlingenraad
op onze school.
De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Elk half jaar kiezen de kinderen uit hun eigen groep kinderen, die voor een half jaar zitting hebben in de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt een keer per twee weken diverse schoolzaken, zoals bijvoorbeeld de schoolregels voor het buiten spelen op het schoolplein. De kinderen die in de leerlingenraad zitten, zijn er voor verantwoordelijk dat deze zaken ook in hun eigen groep besproken worden. Zij zitten immers namens hun eigen groep in de leerlingenraad. De besprekingen van de leerlingenraad vinden plaats onder leiding van een leerkracht, onder schooltijd.


Ook van belang om goed onderwijs te kunnen volgen: op tijd naar bed!


Helaas gaan veel leerlingen te laat naar bed. Het gevolg is dat ze in de klas niet goed kunnen opletten. Daardoor missen deze leerlingen een deel van de instructie van de leerkracht en weten ze niet wat ze daarna moeten doen. Ze missen dan een belangrijk deel van de les. Hierdoor kunnen zij een leer-achterstand oplopen, die moeilijk in te halen is. De school geeft U graag advies over de tijd waarop de school vindt dat uw kind in bed zou moeten liggen.

Het blijft natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid als ouder/verzorger!

Advies
Groep 1 en 2 tussen 19.00u – 19.30u
Groep 3 tussen 19.00u – 19.30u
Groep 4 19.30u
Groep 5 19.30u
Groep 6 tussen 19.30u – 20.00u
Groep 7 en 8 tussen 20.00u – 20.30u

Verjaardagen

Als een leerling in de groepen 1 t/m 4 jarig is, dan wordt op volgende wijze aandacht daaraan besteed: er wordt voor de jarige gezongen en de gelegenheid wordt gegeven om de klas en de leerkrachten te trakteren. Het jarig zijn wordt dus niet uitgebreid gevierd. Leeftijdsaspect en tijdsbesef is belangrijk voor de kinderen. In de hogere groepen wordt geen of zeer beperkt aandacht hieraan besteed. Mogelijkheid om de klas en de leerkrachten te trakteren wordt wel geboden, maar zeker niet gestimuleerd. Indien uw kind gaat trakteren, willen wij U dringend verzoeken om geen zoetigheid of allerlei ongezonde traktaties mee te geven zoals snoep, chips en koekjes. Alternatieven zijn: fruit, stukjes komkommer of kaas.
Wij verzoeken u vriendelijk om na te gaan of uw traktatie halal is.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT