Een dag op Mozaïek

De schooltijden:

Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
Woensdag: 8.30-14.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.15 uur
Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij

Onderwijs

Taal 

HET BELANG VAN TAAL IS NIET IN WOORDEN UIT TE DRUKKEN

Taal is de sleutel tot het latere succes!

Een goede beheersing van de Nederlandse taal opent deuren voor de kansen en een succesvolle toekomst van onze leerlingen. De leerlingen van Mozaïek zijn veelal meertalig en levert uitdagingen op bij de ontwikkeling van de Nederlandse Taal.

Waarom de taalontwikkeling van kinderen zo belangrijk is…..

Taalontwikkeling is ontzettend belangrijk voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Daarom ook dat er vanuit de overheid steeds meer aandacht is voor vroege signalering van taalachterstanden bij peuters en kleuters!

Over het belang van taalontwikkeling

‘Taal is het voertuig van de geest’, wordt weleens gezegd. En dat is ook zo. Als kinderen de taalontwikkeling niet goed hebben doorlopen, heeft dat gevolgen voor de rest van hun ontwikkeling en dus hun toekomst. Om te beginnen heb je taal nodig om goed te kunnen communiceren met volwassenen en andere kinderen. Als dat niet lukt, heeft dat vaak impact op je gevoel van welbevinden. En als je niet goed in je vel zit, is het ook veel lastiger om op andere gebieden in ontwikkeling te komen en te blijven. Daarnaast is taal natuurlijk ook heel sterk verbonden aan de hele denkontwikkeling. Je hebt taal nodig om logisch te kunnen redeneren, problemen op te lossen.

Taal en sociale emotionele ontwikkeling

Als kinderen te weinig taal hebben, gaan ze na verloop van tijd ervaren dat ze anderen niet begrijpen en dat de anderen hen ook niet goed begrijpen. Bij peuters is dat meestal nog niet zo’n probleem. Die spelen ook samen zonder taal. Peuters spreken tégen elkaar, maar nog niet mét elkaar. Kleuters gaan met elkaar overleggen wat en hoe ze gaan spelen. Als je dan als 4-jarige niet goed kunt communiceren, heeft dit onmiddellijk gevolgen voor je sociale en emotionele ontwikkeling. Vaak zie je dat deze kinderen dan niet graag meer naar school komen omdat andere kinderen niet met ze willen spelen. Ook zijn ze wat kwetsbaarder voor pesterijen, omdat ze woorden anders uitspreken. En als je dan weet dat kinderen zich alleen maar ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten, dan zie je hoe basaal die taalontwikkeling daarin is!

Taal stimuleren

De eerste voorwaarde voor een goede taalontwikkeling is natuurlijk dat je goed kunt horen. Daarna komt de kwaliteit van het contact met andere kinderen en volwassenen. Want taal leer je alleen in het contact met andere mensen. De omgeving is in die zin dus een heel belangrijke factor in het stimuleren van de taalontwikkeling. Kinderen zijn uit zichzelf gemotiveerd om taal te imiteren. Je hoeft niet tegen een kind te zeggen ‘zeg mij eens na’. Dat doen kinderen vanzelf. Kinderen hebben dus veel innerlijke ontwikkelkracht. Maar als je dat niet eruit haalt, raken kinderen achter.

Praten tegen baby’s DOEN!

De taalontwikkeling van kinderen begint al vanaf de geboorte. Daarom is het ook zo belangrijk om veel tegen baby’s te praten. Bijvoorbeeld bij het verschonen. Benoem in heel eenvoudige taal wat je doet. Je kindje zal niet begrijpen wat je zegt en praat natuurlijk ook niet terug. Maar er blijft wel degelijk iets hangen. Na verloop van tijd gaan baby’s zelf ook geluidjes terug maken. Zo leert een kindje al op een heel eenvoudig niveau wat wederkerigheid is in communicatie.

Taalachterstand of een taalstoornis?

Er is een verschil tussen een taalachterstand en een taalstoornis. Bij een taalachterstand kan het zijn dat het taalaanbod van thuis onvoldoende was, of dat het kind een lange tijd niet goed hoorde.

Bij een taalstoornis ligt het probleem in het kind zelf. Als dat aan de hand is, verwijzen we vaak door naar externe partijen als een particuliere logopedist of Kentalis voor begeleiding of behandeling.

Taal noodzakelijk voor andere vakken

Wij leven een talig land. Een goede taalontwikkeling is een voorwaarde om andere vakken goed te kunnen begrijpen, zoals bij rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur etc. Voor het bepalen van het soort vervolgonderwijs wordt er gekeken naar de taalresultaten van de leerlingen. Taalresultaten (en ook rekenresultaten) bepalen uiteindelijk naar welk niveau een leerling uitstroomt terwijl een kind met een taalachterstand wel meer potentie kan hebben! Voor het latere succes en kansen is het erg jammer als een kind op een te laag niveau uitstroomt.

Taal (begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat etc.) is dus geen vak op zichzelf! Taal vind je overal.

Speerpunten Taal Mozaïek jaar 2022-2023

1.       Leesplezier & leesmotivatie

De leerlingen van Mozaïek moeten (weer) plezier krijgen in het lezen! Leesplezier is een voorwaarde om te komen tot een goede taalontwikkeling.

2.       De bieb op school

Komend jaar zijn we in samenwerking met de bibliotheek Oss bezig met het opzetten van de bieb op school. Er komt vanaf volgend schooljaar een bieb in de school waar onze leerlingen boeken kunnen uitkiezen en lezen. Leerkrachten en leesconsulenten kunnen onze leerlingen coachen en begeleiden bij een goede keuze van boeken die bij de leerlingen passen.

3.      Integraal taalbeleid met taalbewuste docenten

Taal zit verweven in alle elementen van onze lesprogramma’s.

4.      Collegiale consultaties

Van en met elkaar leren om zo ons onderwijs te verbeteren.

5.      Lesbezoeken taalspecialist

Het geven van tips ten aanzien van ons aangeboden taalonderwijs.

6.      Koers uitzetten voor VVE en NT2

Hoe gaan we om met de kinderen die een grote taalachterstand hebben met betrekking tot het Nederlands?

7.       De leestafel optimaal benutten

Twee keer per week leestafel (lezen van kranten en actualiteiten) aanbieden is de afspraak. Tijdens de leestafel raken kinderen meerdere doelen: vergroting kennis van de wereld, burgerschap, leesplezier, meningsvorming, woordenschatvergroting, verbetering spreekvaardigheid, strategieën begrijpend lezen toepassing (kunnen samenvatten bv.), prikkeling van de nieuwsgierigheid, autonomiebevordering. Kortom: KINDEREN WORDEN TOT DENKEN GEZET.

8.      Ouderbetrokkenheid

We zullen komend jaar een aantal workshops verzorgen om ouders enthousiast te maken om thuis aan de slag te gaan met leesplezier en leesbevordering.

Ik hoop als taalspecialist mijn liefde voor de Nederlandse taal over te brengen op mijn collega’s, ouders, externen en uiteraard op onze leerlingen! Onze Nederlandse taal is zo rijk. En ik hoop ook dat het urgentiebesef voor een goede taalontwikkeling gaat leven en we met zijn allen de ambitie nastreven om het leesplezier bij onze kinderen te verhogen!

Serap Dumuska (io)

Taalspecialist Mozaïek

Rekenen

Allereerst wil ik starten met het belang van het rekenonderwijs. Wat is een laaggecijferdheid, wat voor effecten deze op ons heeft en wat zegt dit over onze functie in de maatschappij.

Het rekenen is in ons dagelijks leven enorm belangrijk. Hiermee bedoel ik niet het uitrekenen van sommetjes, maar ik bedoel de situaties in ons dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. We noemen dat gecijferdheid. Mensen die hierbij problemen ondervinden noemen we; laaggecijferd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1,5 miljoen van de bevolking laaggecijferd te zijn. Zij ondervinden dat problemen bij onder andere de volgende situaties; Omgaan met geld, omgaan met tijd, omgaan met maten en omgaan met tabellen grafieken borden etc. Deze mensen ondervinden dus grote problemen en kunnen niet optimaal functioneren in de maatschappij.

Om deze laaggecijferdheid te voorkomen, zetten wij veel in op rekenvaardigheden en het wiskundig denken. Dit doen we onder andere middels onze nieuwe methode. Deze nieuwe methode, genaamd; Pluspunt, biedt verschillende rekenvaardigheden aan. De groepen 3 t/m 5 gaan net als bij Wereld In Getallen te werk in de papieren versie en maken aan het eind van elk blok de toets. Aan de hand van deze toetsen kan het niveau van de leerling aangepast worden middels het werkboek dat zij maken.

De groepen groep 6 t/m 8 werken met de digitale versie. In deze groepen is alleen de verwerking in het programma op de computer of Chromebook. Het programma past zich aan de hand van de gegeven antwoorden aan op het niveau van de leerling. Op deze manier werken de leerlingen aan hun individuele doelen, dus werken zij op niveau.

Zoals hierboven beschreven staat zijn wij dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode; Pluspunt. Dit schooljaar is dan ook enorm belangrijk. Als team willen we de nieuwe methode zo goed mogelijk implementeren en ervoor zorgen dat we alles uit de methode halen die eruit te halen valt. Tijdens deze implementatie krijgen wij hulp van het adviesbureau; Leerkracht en Co. Leerkracht en Co verzorgt bij ons bijeenkomsten waarbij ze veel uitleg, tools en tips geven over deze nieuwe methode. Daarnaast komen zij ook de rekenlessen observeren. Aan de hand van deze observaties krijgen de leerkrachten gericht feedback en kunnen zij vanuit die feedback weer aan de slag.

Voor de onderbouwgroepen zijn wij op dit moment druk bezig met het in kaart brengen wat wij al in huis hebben en wat er nog nodig is. Hieruit zullen we besluiten nemen en een methode(s) kiezen die bij de behoefte van onze leerlingen aansluit. Daarnaast willen we ook de hoeken in de groepen versterken door meer het rekenonderwijs terug te laten komen. Op deze manier zullen de leerlingen ook spelenderwijs in aanmerking komen met getallen, hoeveelheden, cijfers, maten, klok etc.

Wij hopen dat we op deze manier een goede start kunnen maken met onze methodes en alles eruit kunnen halen wat zij te bieden hebben. Uiteraard met de aansluiting op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, want leerlingen staan bij ons op school op nummer 1!

Mocht u betreft het rekenonderwijs nog vragen hebben, dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Juf Seda Faydayli

Wereldoriëntatie

Wij werken met de methode 'Wijzer'.
Deze methode besteed aandacht aan vakken zoals natuur, aardrijkskunde
en geschiedenis.
De methode is ontworpen voor de groepen 3 t/m 8, maar ook in groep 1 en 2
krijgt wereldoriëntatie de aandacht.
Denk hierbij aan activiteiten rondom de seizoenen en thema's zoals
de kinderboerderij.
Wij vinden het van belang dat kinderen leren om respectvol om te gaan
met de wereld.

Engels

Engels wordt gegeven in alle groepen.
In groep 1 tot en met 4 wordt de Engelse taal spelenderwijs aangeboden.
In de hogere groepen leren de kinderen over zaken die aansluiten bij
hun belevingswereld. Tevens wordt de kennis van de taal getoetst.

Expressie activiteiten, cultuureducatie en bewegingsonderwijs

Onder expressieactiviteiten vallen de vakgebieden: tekenen, handvaardigheid en muziek.
Bij muziek wordt geen gebruik gemaakt van melodische instrumenten, omdat dit niet past binnen de Islam. Wel worden ritmische instrumenten gebruikt. Er worden gepaste liedjes gezongen.
Tekenen en handvaardigheid worden bij voorkeur in de middaguren gegeven..

Gymles/bewegingsonderwijs

Alle kinderen krijgen tweemaal per week gymles / bewegingsonderwijs of eenmaal een extra lang lesuur.

Vanaf groep 6 wordt er gescheiden gegymd.

Godsdienstonderwijs (Islam)

Het doel van het godsdienstonderwijs op onze school is dat de leerlingen vertrouwd raken met de verhalen uit de Koran en de Soenna , waarin Allah zich openbaart aan mensen. Wij proberen de kinderen bij te brengen hoe ze er, naar het voorbeeld van Mohammed (v.z.m.h.) in de praktijk mee om kunnen gaan. In de onderbouw krijgen de kinderen 1x per week godsdienstonderwijs, vanaf groep 4 krijgen de kinderen 2x per week godsdienstonderwijs. Dit wordt gegeven door de speciaal daarvoor aangestelde godsdienstleerkrachten. Bij ons op school is dat juf Iman Torqui 

In groep 1 en 2 wordt een start gemaakt met het leren van verhalen, korte soera’s en het dagelijks gebed. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze leren over de islamitische leefwijze en gedragsleer, gebedszaken, geloofsleer en de levensloop van de profeet.

Het is de bedoeling dat de leerlingen leren hoe ze als moslim zouden moeten denken en hoe ze de wereld om ons heen zien. Ze moeten leren handelen volgens de islamitische waarden en normen. In nauwe afstemming met de andere scholen van de stichting SIMON wordt inhoud aan het godsdienstonderwijs gegeven. Dit geldt ook zo voor het identiteitsbeleid.

Gebed

Iedere dag wordt er in elke groep in de ochtend tijd gemaakt voor een gezamenlijk ochtendgebed.
Er wordt door de groepen in de bovenbouw ook dagelijks gebeden om 14.15 uur in de gebedsruimte.
In de wintertijd vindt dit plaats om 13.00 uur.
Er is altijd iemand aanwezig die het gebed leidt en de leerkrachten houden toezicht.

Leerlingenraad

Ook hechten wij waarden aan de mening van de leerlingen, daarom is er een leerlingenraad
op onze school.
De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Elk half jaar kiezen de kinderen uit hun eigen groep kinderen, die voor een half jaar zitting hebben in de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt een keer per twee weken diverse schoolzaken, zoals bijvoorbeeld de schoolregels voor het buiten spelen op het schoolplein. De kinderen die in de leerlingenraad zitten, zijn er voor verantwoordelijk dat deze zaken ook in hun eigen groep besproken worden. Zij zitten immers namens hun eigen groep in de leerlingenraad. De besprekingen van de leerlingenraad vinden plaats onder leiding van een leerkracht, onder schooltijd.

Ook van belang om goed onderwijs te kunnen volgen: op tijd naar bed!

Helaas gaan veel leerlingen te laat naar bed. Het gevolg is dat ze in de klas niet goed kunnen opletten. Daardoor missen deze leerlingen een deel van de instructie van de leerkracht en weten ze niet wat ze daarna moeten doen. Ze missen dan een belangrijk deel van de les. Hierdoor kunnen zij een leer-achterstand oplopen, die moeilijk in te halen is. De school geeft U graag advies over de tijd waarop de school vindt dat uw kind in bed zou moeten liggen.

Het blijft natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid als ouder/verzorger!

Advies
Groep 1 en 2 tussen 19.00u – 19.30u
Groep 3 tussen 19.00u – 19.30u
Groep 4 19.30u
Groep 5 19.30u
Groep 6 tussen 19.30u – 20.00u
Groep 7 en 8 tussen 20.00u – 20.30u

Verjaardagen

Als een leerling in de groepen 1 t/m 4 jarig is, dan wordt op volgende wijze aandacht daaraan besteed: er wordt voor de jarige gezongen en de gelegenheid wordt gegeven om de klas en de leerkrachten te trakteren. Het jarig zijn wordt dus niet uitgebreid gevierd. Leeftijdsaspect en tijdsbesef is belangrijk voor de kinderen. In de hogere groepen wordt geen of zeer beperkt aandacht hieraan besteed. Mogelijkheid om de klas en de leerkrachten te trakteren wordt wel geboden, maar zeker niet gestimuleerd. Indien uw kind gaat trakteren, willen wij U dringend verzoeken om geen zoetigheid of allerlei ongezonde traktaties mee te geven zoals snoep, chips en koekjes. Alternatieven zijn: fruit, stukjes komkommer of kaas.
Wij verzoeken u vriendelijk om na te gaan of uw traktatie halal is.