Juf Umrahan

Welkom in groep 5!

In het volgende stukje leest u wat uw kind leert in groep 5 en welke veranderingen de kinderen doormaken.

Groep 5 is een leerjaar waarin begrijpend lezen steeds belangrijker wordt. De kinderen gaan verschillende soorten teksten lezen en zal steeds moeten kunnen bepalen waar de tekst over gaat. Belangrijke vragen daarbij zijn: door wie en voor wie is de tekst geschreven? Al zoekende naar de antwoorden op deze vragen leren de kinderen te handelen vanuit hoge denkvaardigheden. Groep 5 is ook een belangrijk jaar voor rekenen. De kinderen leren namelijk meer vanuit het hoofd rekenen en ze mogen minder snel een beroep doen op rekenhulpmiddelen zoals het rekenrek. Bovendien zijn de getallen waarmee ze rekenen groter en ingewikkelder. Aan het einde van groep 5 wordt er verwacht dat de kinderen alle tafels uit het hoofd kennen. Ook is het belangrijk dat het optellen en aftrekken tot 20 is geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat de kinderen weten welke stappen ze moeten volgen om deze sommen uit te rekenen. De kinderen leren in groep 5 ook wat deelsommen zijn en hoe ze daarbij een verhaal kunnen bedenken met een hulpkeersom. Naast de tafels, deelsommen leren de kinderen ook andere rekenbegrippen zoals ‘door de helft’ en ‘cijfers achter de komma’. De kinderen leren ook schattend rekenen en begrippen zoals meten, tijd, grafieken en geld word uitgebreid. Samenvatting groep 5 rekenen:

 • Optellen en aftrekken met getallen tot 1000.
 • Begrijpen wat de betekenis is van getallen en cijfers achter de komma.
 • Alle tafels kennen.
 • Deelsommen maken en delen met ‘rest’.

Taal in groep 5 Wat is letterlijk en wat is figuurlijk? Wat betekent bijvoorbeeld ‘ik heb plankenkoorts’ of ‘ik verveel me dood’? In groep 4 beginnen kinderen al met het uitbreiden van hun woordenschat, in groep 5 gaan ze hiermee door. Ze leren de diepere betekenis achter woorden en uitdrukkingen. Dat wordt gedaan met oefeningen, maar het betekent ook heel veel lezen.

Er zijn natuurlijk heel veel mooie jeugdromans die je kind in groep 5 al kan lezen, maar eigenlijk zijn de kranten zoals kidsweek en natuurlijk de tijdschriften zoals bijv. Donald Duck ook uitstekende manieren om ‘taliger’ te worden. Het gaat er vooral om dat zowel in de klas als thuis een grote variatie aan allerlei leesbaar materiaal aanwezig is.

Lezen en voorlezen In groep 5 lezen kinderen niet meer woord voor woord, maar in groepen van woorden. Aan het einde van groep 5 kunnen kinderen ook voorlezen zonder spellingsuitspraak. Je kind weet bijvoorbeeld hoe je woorden als feestelijk en tram uitspreekt. En als hij voorleest, weet je kind het juiste tempo en de juiste accenten te leggen.

Teksten leren kennen Je kind begint in groep 5 met het onderscheiden van verschillende soorten teksten. Wat is een verhalende tekst en wat een zakelijke? En hoe herken je een reclametekst of een gebruiksaanwijzing? Ook leren ze door de context van een tekst moeilijke zinnen of woorden te begrijpen. Verder is ook belangrijk hoe een verhaal in elkaar zit. Je kind weet wat wordt bedoeld met inleiding, kern en slot. Wij oefenen ook met schrijven en spreken. De kinderen leren bijv. hoe je een boekbespreking voert of een spreekbeurt houdt.

Samenvatting: taal in groep 5

 • Uitbreiden van de woordenschat.
 • Zelf voorlezen zonder ‘spellingsuitspraak’.
 • Onderscheiden van verschillende soorten teksten: bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen, verhalen en reclame.

Spelling in groep 5

In groep 5 herhalen kinderen de spellingregels uit groep 4 en krijgen ze nieuwe regels aangeboden. De kinderen leren dat bij spelling luisteren naar wat er gezegd wordt een belangrijk begrip is. Je schrijft immers dat wat je hoort. De regels worden herhaald en de kinderen leren dat er in woorden meerdere ‘moeilijkheden’ verstopt kunnen zitten. Door vaak te oefenen leren de kinderen de moeilijkheden zelf te ontdekken. Daarnaast leren kinderen in groep 5 zelfstandig spelling- en interpunctiefouten onderkennen en corrigeren. Ook leren zij hulpmiddelen bij het spellen gebruiken, zoals spellingkaarten. Wereldoriëntatie in groep 5

Behalve taal en rekenen worden in groep 5 ook andere vakken steeds belangrijker. Want omdat kinderen steeds beter kunnen lezen, kunnen ze ook steeds meer informatie tot zich nemen. Daarom maken de kinderen in groep 5 voor het eerst kennis met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.

Kritisch vragen Informatieverwerving is het snel en efficiënt opzoeken en verwerken van informatie om er vervolgens iets mee te doen. Zo leert je kind bijvoorbeeld iets opzoeken in een woordenboek of een andere bron die alfabetisch is geordend. Kinderen zoeken informatiebronnen, halen eruit wat ze nodig hebben en verwerken hun opgezochte gegevens vervolgens in een presentatie of geschreven verhaal. Groep 5 is op veel scholen ook het jaar waarin je kind zijn eerste boekpresentatie houdt, best een spannend moment.

Kinderen leren in groep 5 zichzelf ook vragen te stellen nadat ze iets hebben gelezen of opgezocht. Zo onthouden ze de informatie beter en blijven ze kritisch.

Het begint bij de prehistorie In groep 5 worden wereldoriëntatievakken als geschiedenis, natuur en aardrijkskunde steeds belangrijker. Bij geschiedenis leren kinderen over tijdsaanduidingen als eeuwen en komt er een introductie op de tijdbalk. Ook leren ze wat historische bronnen zijn, zoals oude atlassen en kaarten. De kinderen gaan ook jeugdliteratuur lezen over geschiedenis.

Ook wordt er een begin gemaakt met lessen over de geschiedenis van Nederland. Die lessen lopen door tot groep 8. Ze beginnen bij de prehistorie. De kinderen leren van alles over de eerste bewoners van Nederland en natuurlijk de Romeinen.

Samenvatting: wereldoriëntatie in groep 5

 • Informatie opzoeken en verwerken.
 • De topografie van Nederland.
 • Het begin van de geschiedenis van Nederland.
 • Alles over temperaturen.